ආලයේ අරුණැල්ල

ළය පැළෙන දුක
ඊයේ මට දැනුණි

ඒ දෙනෙත
ඇලවී වෙන තැනක
කාන්දමක
නොගැලවෙන ලෙස

මේ එකම දුක
ළය පැළෙන ආලයේ අරුණැල්ල

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආලයේ අරුණැල්ල"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com