පෙම් නොකරන්න හිතාගෙන

ඔබේ රූබික් ප්‍රේමය
උස්සා පොළොවේ ගසමි දැන් මම
විසදන්න දෙන උභ‍තෝකෝටික
ආලයේ අන්තිම හුස්ම ටිකත් හිර කරන

මේ සියල්ලට මුල අර නපුරු හාදුව
කම්මුලේ එක් තැනක් ගිලී ගිය හාදුව
පෙම් නොකරන්න හිතාගෙන දුන් හාදුව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පෙම් නොකරන්න හිතාගෙන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com