සොරෙකි ගෙතුළත

*යෙහෙළියක් පැමිණිලි කරන්නේ ගෙතුළත සොරෙකු සිටින බව කියමිනි.

මේසය මත මල් තබන
කැඩුණු ජනේලය සකසන
සොරෙකි ගෙතුළත

මා යන මඟ
මල් පෙති හෙළන
කවුරුත් නැති තැන සියුම් හඬ නඟන
බඩු මුට්‍ටු බිම පෙරළන
මගේ අවධානය පතන
රොමෑන්තික සොරෙකි ගෙතුළත

පෙත් මඟ හිම ඉවත් කරන
වියළි පත්‍ර අමුණා මල්මාල තනන
එතරම් භයංකාරත් නැති
කිසිදා මුහුණ නොපෙන්වන
බියසුළු සොරෙකි ගේ ඇතුළත

                thief; | Translated by Manel K R Fernando

There is a thief; inside the house
fixing the broken window
placing flowers on the table

scattering petals
in the path I walk
When there is no one
making soft sounds
Tumbling things over
seeking my attention
There is thief, a romantic thief
inside the house

Removing the snow in the path
Making garlands out of dried-up leaves
Doesn’t look that scary
Yet; doesn’t show his face
There is thief, a scared thief
Inside the house

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සොරෙකි ගෙතුළත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com