ආලයෙන් ආලය නසන

දොරක් හැර මතු වෙතැයි සිතමි
ගීතවත් වචනයක් කියනු ඇතැයි සිතමි
කාලයට ඉහළින් තවත් දේ තිබෙනු ඇත
ආලයට පහළින් සියලු දේ ‍රැදී ඇත

බැදෙනු නොහැකිම විට
හදවත උඩින් ඇවිදිනු නොහොබී
පිය සටහනකින් මා උමතු කරනු නොවටී
පසු බසිනු පෙම්වත
මේ අන්තිම දැනුම්දීම
ආලයෙන් ආලය නසන එකම ක්‍රමය

Destroy love with love

I wish you’ll emerge through the open door
And whisper a sweet word; like a song•
There are things placed above time
While there is everything else held below love

It is not nice to walk on the heart
when there is not a bond
Not nice to make me go crazy
Using a footprint
Oh…
My love, please withdraw yourself
This is the last notice
The only method
to destroy love with love...!

Translated By Manel K R Fernando

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

Comments are closed.


Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com