ඔට්‍ටු සෙල්ලමක් මෙන්

ඔට්‍ටු සෙල්ලමක් මෙන් විනෝදයක්ද මෙය
තිස්තුන්දහක විදුලියක්
එහා මෙහා යවන්නට කාරණා සිදු කරන
ඔබේ ඔය විදුලි කාර්මික වැඩ
ඉවසමින් සනසමින් ඉන්නටම මා පොළඹවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔට්‍ටු සෙල්ලමක් මෙන්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com