නාටකීය කිවිසුම

නාටකීය කිවිසුමකි
හිස මුදුනෙන් පටන් ගත්
මේ සෑම විටම දෙලොවක් අතරය මම
අතීරණාත්මකව
මේ සා කිවිසුමකින්
පලවා හරිම්ද සිතමින්

තදින් හුස්ම ගනිමින්
ඔබ රදවා ගන්න සිතමින්
දෑස තෙමමින්
කිවිසුමක් මෙන්
ජීවිතය කෙටි කරන්න ඉඩ නොදෙමින්

නාටකීය සළු පිළි හිතින් ඇදගෙනය
ගීතයක් මුමුණමින
කිවිසුමක් මෙන් ගලා යන්නට
ඉඩ නොදෙමිනය
එදා සිට අදටත්
ඉතාමත් අනුවණව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "නාටකීය කිවිසුම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com