වසන්තයෙන් පැන දුවමි

මම ඔබේ වසන්තයෙන් පැන දුවමි
මල් පිපෙන්නට කම්මැලි ගසක් මෙන්
උස යන්නට බය කුඩා පැළෑටියක් මෙන්
ඔහේ මුළුගැන්වී සිටිමි

ගලන අතරතුර ගල් වී ගිය
කුඩා දිය ඇල්ලක් මෙන්
නොගලා
තරමක් මවිතව බලා සිටිමි

එවිටත්
මම ඔබේ වසන්තයෙන් පැන දුවමි

ගසක් මෙන්
දිය ඇල්ලක් මෙන්
මහත් බියසුළුව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වසන්තයෙන් පැන දුවමි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com