මල් නෝක්කාඩුවෙන්:

සිඹින්නට නැවෙනවා පමණයි
කොපුලතට
සිඹින්නේ නැති
සුවඳ ඉහිරුවන්නාට හදනවා විතරයි
දොතොලට
සුවඳ ඉහිරුවන්නේ නැති

පුරාජේරුකම් විතරයි සුළඟ
සිඹින්නට බය
මේ අපේ කොපුලත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මල් නෝක්කාඩුවෙන්:"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com