ඔබ මගේ ප්‍රියතම රිදුම

ඔබ මගේ ප්‍රියතම රිදුම
ඇස් අගින් පටන් ගෙන
හදවතින් ඉවර වන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබ මගේ ප්‍රියතම රිදුම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com