සඳ වන් හද සොරාගෙන

කවුළු කිහිපයකට ඈතිනි
සඳ වන් හද සොරාගෙන ගියේ
කැටයම්කාර දොරක් ඇර
ඉවතට ගත්
සේද සළුවෙනි මුවාකරගෙන ගියේ

ඇස් සීරුමෙන් වැලි කුණා‍ටුවකින්
ස්වල්ප රුදුරු තර්ජනය
සොයා නො එනු
සරුංගලයක් සේ ලිහී ගියා සිතනු

බ‍රැති පා සළකුණකව
මිහිරි මධු බදුනකව
උන් කියන්නා සේ සරුංගලයකව
කොහි ගියද
සඳ ළඟ හුන් හද?

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "සඳ වන් හද සොරාගෙන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com