අන්තිමටම දැනගමි

අන්තිමටම දැනගමි
පළමුව මෘදු සැනසිල්ලකින් ‍රැවටෙමි
කාලයෙන් තරු රටා කපන අතර
වලාකුළකටත් ‍රැවටෙමි
වැසි ලැබෙන බව සිතමි
ඉදහිට මිරිඟු පසුපසත් දුවමි

අන්තිමටම දැනගමි
අත්හැර දමන ලද බව

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අන්තිමටම දැනගමි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com