බවුන්සරයකි ඔබ

බවුන්සරයකි ඔබ
දිවා රාත්‍රී තරඟයකදී
මගේ හිස දෙපලු කළ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "බවුන්සරයකි ඔබ"

  1. තිසර
    30/04/2013 at 3:11 am Permalink

    නිපන්දුවකැයි නම් කල හෙයින්
    නැවතත් යැවිය යුතුය
    එම පන්දුව…

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com