බල්ලෝ වෙම්

ශ්‍යාමලී ගෝමස්:

යකුණේ අපි ප්‍රෙග්නට් බළල්ලු
මෙහෙම දුව දුව
ඉන්නෙ කොහොමැයි
පත්තු කර රතිඤ්ඤා
වීසි කර අපි මරන්ටා
හදන උඹ මට්‍ටු කරන්නේ කෝමැයි

සංස්කෘත:

යකුණේ අපි බල්ලෝ වෙම්
නිදන්නේ ඉදහිට පාපිස්සක
කුකුල් සායම් විසිකර
පාට කරන්නට වුවමනාමද
මෙහෙම දුව දුව
දිවි ගෙවන්නේ කෝම

රුක්මණී:

යකුණේ අපි ගැරඩින්ම වෙම්
ඉදහිට කුරුලු බිත්තර ගිලින්නෙමු
දවට දවටා භූමිතෙල්
නහවන්නේ මේ මුළු රවුම් සිරුර
දිය නා ගන්නට තැනක්වත් නැති කළ
උඹලා මට්‍ටු කරන්නේ කෝම අපි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "බල්ලෝ වෙම්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com