පැ‍රැණි අඩි සළකුණ

ප‍ටු කොරිඩෝව අස
කාටත් නොපෙනෙන
පැ‍රැණි අඩි සළකුණ

බොහෝ ඈතින් හිඳ
සිතින් ඔබ මුහුණ සිපගත් දින
තරමක් සිනාසුණ දින
මතක් කරවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පැ‍රැණි අඩි සළකුණ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com