අසනීප රන් මාළුවා

අසනීප රන් මාළුවා
කැස්ස පැණියට ඉතා අකමැති
පැනඩෝල්ද ඇමොක්සිලින්ද
එකම විට වමනය කරන
නිතර හතියෙන් පෙළෙන
හාදු ඉල්ලා කරදර නොකර
හුස්ම ගන්නට ඉඩ දෙනු මැන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අසනීප රන් මාළුවා"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com