ආන්ත්‍රාවයි ඔබේ සිනාව

ආන්ත්‍රාවයි ඔබේ ඔය සිනාව
මරණීය විස සහිත දකුණු කම්මුල
සිප-නොසිප දුරින් හිඳ
පලක් ඇතිවෙද මේ ‍රැයට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආන්ත්‍රාවයි ඔබේ සිනාව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com