වැරදි සිනාව

වැරදි සිනාව
සීනු නාදයක හැපී විසිරෙන

මුහුණට මුහුණ මුණ නොගැසෙන
නගර දෙකකට යැවෙන බස් රථ මෙන්
එකිනෙකා නොදකින

මේ සිහිසුන් හැන්දෑව
පැඟිරි සීතලකින් මා දෙදරවන

ඔබට වුවමණා මොනවාද
ඉඳික‍ටු තු‍ටු සියකින් මා ළය සිඳුරු කරන්නද
නැංගුරම් නොලබමින් යන යාත්‍රාවක් වෙන්නද
කියව,
එකවර
නුසුන් කර මා ප්‍රේම රෝගය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වැරදි සිනාව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com