ආදරයේ වරදවා හැසිරෙන

835831270889780

ආදරයේ වරදවා හැසිරෙන
පැමිණිලිකරුවන්ය
සතර අත
ජීවිතාන්තය තෙක් දඩුවමට
කැමති බවම පෙන්වන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ආදරයේ වරදවා හැසිරෙන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com