ඇස කැවෙන දුහුවිල්ල

1001311_477555665647903_750502468_n

ඇස කැවෙන සිහින් දුහුවිල්ල
නිතර මා අවදියෙන් තබන
සිහිනයෙන් මට ඔබ ළඟට එන්නත් ඉඩ නොදෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඇස කැවෙන දුහුවිල්ල"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com