‍රැක ගන්න මා සොඳුර

77ff5f1bb43a92ac33c4f44a03804b16

එක ගිම්හානයක
පත්‍ර වයසට ගිය උයනක
තරුණ මලකට
සිතුණි ඉගිලෙන්නට

විදා ලිහුණු පෙති දෙපස
මඳ සුළඟ එනතෙක් නො ඉද
පියාසැරියකය දෙතොලත් පියාගෙන
වරා මල් උඩු සුළඟ සමඟ
එමින් සිටියේ පොළොව වෙත

බඹර තුඩු කිහිපයක් තියුණු කරමින මුවහත
එල්ලය බලා මලක ළය මත
තැබූ මොහොතින් නතර විය ඒ මොහොත

අන්න ඒ ගිම්හානය
එන්න ළඟයි මා සොඳුර
ඉගිලෙන්න හිතෙන්නට පෙර
‍රැක ගන්න මා සොඳුර

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "‍රැක ගන්න මා සොඳුර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com