එසැන වැසි වැටෙන

nostalgia_by_its_my_life96-d4qafdp

කහ ඉරෙන් පැන
පුරුදු විලවුන් සුවඳ
ඔබට පෙර
මගේ කම්මුල් සිඹින

ගෑවෙන-නොගෑවෙන දුර
කැරළි කෙස් මගේ මුහුණට පනින
වහින්නට එන අහස
මට සුවඳ අතහැර යන්නම කියන

ඇසළ මාසය අන්තිම දවස
මෘදු සිනහවකින් මුද්‍රා තබන
කම්මුල් ලතැවෙන
එසැන වැසි වැටෙන
පෙම එතැන තෙමෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "එසැන වැසි වැටෙන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com