නගුල් තරුව ඔබ,ප්‍රේම්

premakeerthi b

තනි තරුය නුබ ගැබ
එදා සිට අදටත්
ඉන්න කියන්නට පෙර යන්න යන
නෙතඟක පැටලෙන්නට පෙර
නිවී යන

ඒ සා තරු අතර
නිවන්නට බැරි
නගුල් තරුව ඔබ
ප්‍රේම්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "නගුල් තරුව ඔබ,ප්‍රේම්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com