උපසර්ගයක්ව මම

3456456_by_afamjaowy-d4l5c9i

පිරුණු වචනයක්ව ඔබ
උපසර්ගයක්ව මම

තනිව වර නැගෙන්නට බැරිව
කිසි හැඩයකින් තොරව
ඉකි බිඳිමින්
වචනයක් එන තෙක්
මා ළඟට
මඟ බලන

උපසර්ගයක්ව
මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "උපසර්ගයක්ව මම"

 1. amila chathuranga
  27/08/2013 at 11:50 am Permalink

  උපසර්ග කියන්නෙ වැඩක් නැති වචන ජාතියක් වගේ නේද?

 2. වචනයක අර්ථය අඩු කරන්නත් වැඩි කරන්නත් දෙකටම උපසර්ග ඕන වෙනවා.
  සතුට -අසතුට කරන්නෙ අ කියන උපසර්ගය නිසා.
  මහත්-ඉමහත් කියලා අර්ථය වැඩි කරන්නෙ ඉ කියන උපසර්ගය යෙදිලා.
  ඉතිං උපසර්ග හරි බලවත් ජාතියක්.

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com