රහස් ඉඟියකින් කුල්මත්ව

breathing__s_just_a_rythmn_by_emily_white-d52qw03

රහස් ඉඟියකින් කුල්මත්ව
රෝස පැහැ ෆලූඩා බීමක් මෙන්
අලංකාරව හැසිරෙන්න

වීදුරුව පතුලේ ගිලුණු
ජෙලි කැබලි මෙන් සිතුවිලි ගිල්වන්න
කස කසා ඇට දුසිමක්ව
තැනින් තැන පාවෙන්න
මදි පාඩුවට
හිම කිරම කුට්ටියක්ව සීතල පතුරන්න

සෑම ඉඟියක්ම දියවෙන්න ඉඩ නො හරින්න
ඔබේ පැණි රස ඔබේ ළඟම සඟවාගන්න
තවත් කෙනෙකුට
ෆලූඩා බීමක් වෙන්නත් ඉඩ දෙන්න

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රහස් ඉඟියකින් කුල්මත්ව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com