මා කළඹන

key_guardian_by_tigeress27-d3aafst

උවමනා විට පැමිණෙන
සුවඳ නොමනා තරමට විසුරුවන
මා එහි පටලවන
සේද සළුවෙන් දෑස වසන
යළිත් පැන දුවන
ඔබේ මේ හිතක් පපුවක් නැති විහිළුව
හිසේ සිට දෙපතුලට මා කළඹන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මා කළඹන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com