හෙළුවැලි වීදුරු

8664ccfbc024fcdb2dcca471283d02af

උඩගුකමට තනිව හැසිරෙන
ෂැම්පේන වීදුරු
බදින් බද හප්පන
වයින් වීදුරු

බඩ මදක් ඉදිමුණු
බීර වීදුරු

හෙළුවැලි වතුර වීදුරු
නිතර කෙලින් කටින් සිටින

වෙන වෙනම කතා කියන
එක එක බෝතල ගැන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "හෙළුවැලි වීදුරු"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com