මේ ගමන ඉවර නොවන

pan_zielnik_by_myhhy

වෙනදාට ඈතින්ම පෙනුණ
වතුර වැඩි
දියසායම් චිත්‍රයක
අපැහැදිලිම රුව
මෙතෙක් පණ නොලැබුව

පොතකින් පොතකට
ඇවිද නොයන
මෙ'කව් කුමටදැයි
අසන්නට බිය වන

මේ බැඳුම්
ඒ තරමටම මා කළඹන
බොර වතුරකින් මගේ රුව සොයන
සුපැහැදිලි දිය පාරකින්
මේ ගමන ඉවර නොවන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "මේ ගමන ඉවර නොවන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com