වැතිරෙන්නට උවමනා නැත

nightmare_of_a_gentle_boy_vii_by_slevinaaron-d68ueax

සිනිදු නැත
මිහිරි කොපුල් රතු කරවන සුළුය
මේ ඇද රෙදි සිනිදු නැත

මට එකත්පස්ව බලා සිටිය හැක
පුළුන් කොට්ටයක මල් ගැණිය හැක
ඇද අද්දරම පොත් රාක්කය නැරඹිය හැක
සන්සුන්ව සිවිලිමේ සිහින් පටි විමසිය හැක

ඔබට කම්මුල් රිදවා ගන්නට අවැසි නැත
දම් පාට බිත්තියට හේත්තුව
අයිපෝඩය ක්‍රියාත්මක කළ හැක
මටත් නො ඇසෙන්නට ගී ඇසිය හැක

තවත් කොතරම් දේ ඇතිද
ඉසියුම් සං‍තෝෂයම ගෙන දෙන
ඉතා ළඟ අතීතයක චිත්‍ර ඇති
ඩිජිටල් ඇල්බම පෙරලන විට
ශබ්ද නොනැගෙන්නට සිනාසෙන්නට පුළුවන

සිනිදු නැත
මේ ඇද රෙදි
වැතිරෙන්නට උවමනා නැත

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "වැතිරෙන්නට උවමනා නැත"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com