අනතුරු ඇඟවීම

img_9614_c_by_xbassxharmingx-d5xt65x

මිදුණු දිය ඇල්ලකින්
ගලා යාමක් ඉල්ලන
ඔබේ නොවැඩුණු සිත
ප්‍රවේසම් කර ඊළඟ වසන්තය තෙක්
මුදා හරිමි කාන්තාරයට
රළු වැලි කුණා‍ටුවකින්
ජල බිඳක් සොයා ගන්නට
චණ්ඩ ඉර පතනයකින්
පිණි බිඳක් පෙරා ගන්නට

එකම වසන්තයක
යළි අතරමං නොවන්නට
අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්නට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අනතුරු ඇඟවීම"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com