රවුමක් වෙන්නත් මට හිතෙන

Mt

ගල්කිස්ස කේ.එෆ්.සීය
බස් රථ කවුළුවෙන් මට අත වනන
අන්තයක-උඩු මහළක-රවුම් ආසන දෙකක්
ඇසින් මට පෙන්වන

කොන්දොස්තරට චා‍ටු හිනා පා කරන
දොරක් ඇර මා බිමට හළන්නට ඉඟි කරන

කුරුමිණියෙකු මෙන් මා හිස බිම ඔබා සිටින
හැකැ‍රැල්ලෙකු මෙන් ආසනය මත
රවුමක් වෙන්නත් මට හිතෙන
ඒ රවුම් ආසන මඟහැරම
ඉදිරියට යන්න පතන

කරදරකාර කේ.එස්.සීය
නොයෙක් මතකපට
ගබඩාවෙන් ගෙන
බසයේ වීදුරු මත ධාවනය කරන

ඒ සා ඉඟියකින් කොන්දොස්තර නොසැලෙන
ස්ව කැමැත්තෙන් මා ජනේලයෙන් බසින
යළිත් නැවතෙන
එතැන-එකම තැන-කරකැවෙන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "රවුමක් වෙන්නත් මට හිතෙන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com