කුමන දෙතොලින්ද

1002481_510185069051629_1663028653_n

ආලය නම්
අදිසි නිලා කූරක් වැනිය
දැල්වේ නිවේ
නිසි අනිසි බොහෝ තැන්වල

ලෝකයේ ඇබිති ඉතා රසවත් තැන්වල
එකම එළියකි
නිවී අවසන් වන විට

පල් වෙන්න හැරි මිදි යුෂකි ඉදහිටක
අවුරුද්ද කුමක්දැයි
ඇඟිල්ලෙන් ඇන
කවුරුන් හෝ අසන අතර

මම අසමි,
කුමන දෙතොලින්ද ලැබුයේ
රසවත්ම චුම්බනය ඔබ?

Heavenly Kiss

Love is like a sparkler stick
burns at many places
right and wrong.

In this world,
in tiny but sweetest places
there isn’t any difference
at the end of its burning.

So, poking a wine left for aging,
while one asks ‘what year was it made?’
I ask
‘From whose lips you got that heavenly kiss?’

Translated By Himali N. Liyanage

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කුමන දෙතොලින්ද"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com