ඉවසීමයි ආදරය

© Kassandra1

ප්‍රපාතයකි වලාකුළු නැති තැනක
මදක් වැඩියෙන් සිනාවුණොතින් බිම වැටෙන

සිතුවිලි කිති කවනු නොහොබී
තවත් බෝ කල්
වලාකුළු උඩ
ප්‍රපාතයට පොඩ්ඩක් උඩහින්
නැලවෙන්නැයි ඕනෑ

ඝනැති ඇහි බැම නොසෙල්වා
ඇසක් ඇතුළට ගිලෙන්නැයි ඕනෑ
මදක් රිදුම් දේවි
සෙලවෙන විට මගේ හදවත
ඒ ඔබේ ඇස් ඇතුළෙ
ඉවසීමයි ආදරය
විසි නොකර මා බිමට
නොසෙල්වී සිටීමයි ඔබේ කාරිය

වලාකුළු නැති තැනක
ප්‍රපාතය ළඟ
අවදානමෙන් තවමත් මම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඉවසීමයි ආදරය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com