ගං ඉවුරට

© Hspj

අප එකිනෙකා වෙතට නැමුණු
කුඩා උණ පඳුරුය
අපට කියා වෙන් කළ
සමනලයන්ය
ඒ ගං ඉවුරට නොයන්නේද
අපමය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ගං ඉවුරට"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com