බුන් වූ සිහිනයකින්

© Evgeny

සමනල ත‍ටු කොතෙක් තිබිය හැකිද
පියාඹන්නට ගොස් කැඩී බිම වැ‍ටුණ

තණකොළ ගොල්ලක් මත
රතු සිමෙන්ති පොළොවක
පරවෙන්නට ළඟ විසාල මලක් උඩ

සුන්බුන් එකතු කරගන්නට
තවත් සමනලුන් එනු ඇත
විනිවිද පෙනෙන ත‍ටු උඩ
සීරුවට හොවාගෙන ගෙන යන්නට
කඳු මුදුනක තැන්පත් කරන්නට
උස් තැනක හැමදාම නිදන්නට

සමනල ත‍ටුවකින් යළි ඉපදෙන්නට
බුන් වූ සිහිනයකින් අවදි වෙන්නට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "බුන් වූ සිහිනයකින්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com