ස‍ඳෙන් සොරකම් කළ

img_0430edi_by_ineedchemicalx-d7a0geq

ස‍ඳෙන් සොරකම් කළ
මෘදු වචනයක් ඔබ

මෙතෙක් කල් පොළොවේ සිට
විසි කළ දස දහස් වචන අතර
සැඟව තිබුණිද
සැඟවූවාද ඒ අය

මෘදුම වචනය
ස‍ඳෙන් සොරකම් කළ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "ස‍ඳෙන් සොරකම් කළ"

Trackbacks

  1. [...] ස‍ඳෙන් සොරකම් කළ [...]

  2. [...] ස‍ඳෙන් සොරකම් කළ [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com