අතිරික්ත ආලය

drowning____by_NoirFeu

සදාහරිත වනාන්තරයක් මෙන්
මල්ම පිරිනමන
නුවමනා වෙලාවටත්
වැසිම බිම හෙලන
මේ අතිරික්ත ආලය
කවදා හෝ ගොඩගන්න
රහසිගතව වැළලිය යුතු වෙයිද

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "අතිරික්ත ආලය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com