ගිවිසුම්

4c9192c3795fc14df364b21bc32bb650-d5fro31

මේ ආත්මය
ඒ ආත්මයෙන් බැඳ තබා ඇති

වැසි ඇති තැන දියබත් වෙන්නත්
දුක් ඇති තැන එහි ගිලෙන්නත්
ගිවිසුම් තිබෙන්නට ඇති

නිවී යන්නට මොහොතකට පෙර
ඔබ දකින්නත් ඇති
බැ‍ඳෙන්නට කල් මදි වෙන්න ඇති

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "ගිවිසුම්"

Trackbacks

  1. ගිවිසුම් | Syndi.us 24/04/2014 at 6:05 pm

    [...] ගිවිසුම් [...]

  2. [...] ගිවිසුම් [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com