ළඟ ළඟම බැමි බි‍ඳෙන

Ed___a_sexy_male_portrait_by_Helewidis_stocks

ළඟ ළඟම
මධු බඳුන ඉහිරෙනු ඇති
පා ඇඟිලි තෙමී යනු ඇති

මා සිනිඳු සේලය
සඳ දැක දැක විළි වැදෙන

ඉසියුම් අඳුර මා සිත
ආලෝක පුංජයක මත් වෙන

ළඟ ළඟම
බැමි බි‍ඳෙන
මේ අලුයම ඔබ අලුත් වෘතයක

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "ළඟ ළඟම බැමි බි‍ඳෙන"

Trackbacks

  1. [...] ළඟ ළඟම බැමි බි‍ඳෙන [...]

  2. [...] ළඟ ළඟම බැමි බි‍ඳෙන [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com