ලාලසාවකි

4_lovers_and_a_fight_by_saturdayx

මහත් සෙනඟ මැද
ඇසින් මා අවුළුවන
ලාලසාවකි ඇඟිලි තුඩු පවා රිදුම් දෙන
මෘදු රමණයකි
සෝපාව දෙකලවර වාඩි වුණු අප අතර

ඔබ මා රිදුම් ඇති කරන
ඔබ මා රිදුම් මද කරන
සාහසිකද සිරුරක් උරා බීම
ජීවිතය තව පොඩ්ඩක් වැගිරෙන බව දැනීම

ඔබ එතන සෝපාව කෙලවර
මගේ ඇගිලි තුඩු පිරිමදින
සුරාවක් මෙන් ඉබේ මත් වෙන
දවස් දෙදාස් නවසීය විස්සකට පසුව
මෘදු රමණයෙන් වසන්තය නිමා වන

ඔබ මා තුළම වැගිරෙන
සුසුවඳ
සෝපාව දෙකලවර

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ලාලසාවකි"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com