එතකොට ඔබ එන්නෙ නෑ

when_HOPE_is_gone____by_IgNgRez

එතකොට
මං මල් කළඹ විසි කරන විට
ඔබ එන්නෙ නෑ අහුලන්න

මල් කළඹ
වැ‍රැදී අත ‍රැදුණයි
ලැජ්ජා මුහුණින්
අන් අයෙකුට දෙන්න
ඔබ එන්නෙ නෑ

මුදුවකින් මා ගැට ගසන විට
එහි බර දැනගන්න
නොහඬා සිනාමුසු මුහුණින් ඉන්න
ඔබ එන්නෙ නෑ

හඬ හඬා සමුගන්නා විට
හොඳම සේයාරුවක් කරගෙන
මාව මතකේ තියාගන්න
එතකොට ඔබ එන්නෙ නෑ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

2 Comments on "එතකොට ඔබ එන්නෙ නෑ"

Trackbacks

  1. [...] එතකොට ඔබ එන්නෙ නෑ [...]

  2. [...] එතකොට ඔබ එන්නෙ නෑ [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com