කල්පනාවක මෘදු මුල් ටිකක්

__The_New_Half___by_7amad

කල්පනාවක මෘදු මුල් ටිකක්
ඉස්සි ඉස්සී හොයන්නේ ජල බිඳක්

ඒත් මං තවම කාන්තාරයක්

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කල්පනාවක මෘදු මුල් ටිකක්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com