ඔබ ඔතන ඉන්න එක

anlama_diye_bi_sey_olmaz_ki_by_etrehadluysalumk

ඔබ එතන ඉන්න බව
තව කෙනෙක් දන්න එක
උනුන් මත වැතිරිලා මුමුණන්න බැරි
රහසිගත ප්‍රමෝදයක්

ඔබ ඉන්න තිරය මෑත් නොකර
දැකීම, අයිති වීමක අනතුරු ඇඟවීමක්
මට ඔබව සොයා ගන්නයි වුවමණා
හරියටම
ටිකක් සියුම් විදිහට

ඔබ ඔතන ඉන්න එක
ඒක මං දන්න එක
අන්න ඒකයි ප්‍රමෝදය

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබ ඔතන ඉන්න එක"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com