ප්‍රේමයට ප්‍රේමයම ඇති

apple_by_kostaspan-d3cvda5

පිනි වැටෙනු ඇත
පත්‍ර කිසිත් නොකිව්වාට

පොළොව තෙමෙනු ඇත
ඒ තෙතක් නො ඉල්ලුවාට

ප්‍රේමයට ප්‍රේමයම ඇති
කිසිම වරදක් නොකළාට

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ප්‍රේමයට ප්‍රේමයම ඇති"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com