පෙම් සිතියම.

dur_bakalim_napicak_by_etrehadluysalumk

අපි ඔබේ පෙම් සිතියමේ
තැනින් තැන
රටවල් විදිහට
මැද්දෙන් ගංගා ගලන්න සලස්වා
ඈතින් ගිනි කඳු පිහි‍ටුවා
මෑතින් හිම කඳු සි‍ටුවා
අති උත්කර්ෂවත් ලෙස
අන්තිම පින්තාරුවෙන්
අවසන් කරන ලද හෙයිනි

මේ පෙම් සිතියම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පෙම් සිතියම."

Trackbacks

  1. [...] පෙම් සිතියම. [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com