ලාලසමය කඳු මුදුන

Poison_Apple_2_by_MR_PIOPIO

ආලයේ ලාලසමය කඳු මුදුන
වැසී යයි හිම තට්‍ටුවෙන්
ඔබට මා දකින්නට වුවමනාම විට
නොපෙනෙන ලෝගුවක් මා මත

හමු වී මඟහැරුණු සියලු අය අතර
ඔබ යළි යළිත් මතුව එන
හරියටම
ගින්දරක්ව
හිම දිය කරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ලාලසමය කඳු මුදුන"

Trackbacks

  1. [...] ලාලසමය කඳු මුදුන [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com