නොහඟවා සිටිය හැකි විට

the_unforeseen_trap_by_astridle-d5fvf1v

නොහඟවා සිටිය හැකි විට
හඟවා-ආදරය
නො පිරිමැද සිටිය හැකි විට
පිරිමැද-සියුම් තැන්
කාන්තාරය තරණයට පෙර සිටිම
පෙන්වන්නේ ඇයි ඔබ
මිරිඟු දිය

The Mirage

Showing affection
When it is possible not to let know
Touching softest spots
When it is possible not to have it off
Why do you try to make me see
the mirage figment,
even before we cross this dessert?

Translated By Himali N.Liyanage

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "නොහඟවා සිටිය හැකි විට"

Trackbacks

  1. [...] නොහඟවා සිටිය හැකි විට [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com