හරියටම ප්‍රේමය උපදනා තැන

tumblr_mkt86yGmiD1re949bo1_12801

කිසිවෙකු හමුව නැත
හදවත කීතු කරන්නට
දුකක් නැත

ඒ ඔබ හිතන හැටි
බිමට වැටෙන්නට පෙර පෙනෙන හැටි

කිහිප විට හමුව ඇත
ඉතා උල් හෙල්ල පහරකි
හරියටම ප්‍රේමය උපදනා තැන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "හරියටම ප්‍රේමය උපදනා තැන"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com