ඉතා කුඩා රෝගයකි පෙම්වත් වීම

lover_by_ImNotCreazy

කඳු ශිඛර නැත සිරුරු තුළ
මල් පිපෙන ගස් නොමැත කිසිම විට
ස්පර්ශයට හසු නොවන පුංචි දෑ අතර
පැ‍රැණි ඇඟැලුමක සැවැන්දරා සුවඳක් තිබෙන

සරතාකාසයෙන් ළා රත් එළියක් ගෙන
දියැවී යන සබඳකම් පාට කරන්නද
කළුයි සුදුයි ඒත් අපේ මෘදු සුසුම්
දුණුදිය අදින්නේ ඔබයි සිදුරු කරන්නට
බයෙන් ගැහෙන විට රත් දෙතොල

ගැඹුරු දිය ඇල්ලක්ව එවිට සිරුර තුළ
ගල ගලා ගල් පර මතම හැපී කුඩු වෙන
කිසිදා කිසිම විට හඳුනගන්නට බැරි වුණ
ඉතා කුඩා රෝගයකි පෙම්වත් වීම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "ඉතා කුඩා රෝගයකි පෙම්වත් වීම"

Trackbacks

  1. [...] ඉතා කුඩා රෝගයකි පෙම්වත් වීම [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com