ඉහිරෙනා මධු බඳුන් අප වැනිය

Lover_by_TrashDoLLs

කෙතරම් බියසුළුද
මේ මොහොත
මට ඔබේ ඇකය මත
හිස හොවා ඉන්නට බැරි මොහොත
ගිලන් බව මා කැබලි කරන මැදියම
උරහිස් ගිනි ගන්නා අලුයම
ඉතා මෘදුවට ඔබේ හිස තෙරපන්න මා මුහුණත
සිරුරකට පුළුවන් තව ඉවසන්න එතකොට

කෙතරම් අනාරක්ෂිතද
මේ නොපෙනෙන බන්ධනය
ඔබට ඇඟිලි විහිදුවා
අල්ලන්න බැරි තරම් ගැඹුරකද දැන් මම
කාලයේ විසුළු එළි දිගේ ඔබ යන්න යන විට
අන්තිම මුර කපොල්ලේ නිවෙන පහනද මම

කෙතරම් වේදනාකාරීද
මේ අකල් ප්‍රාර්ථනාවම
ඉහිරෙනා මධු බඳුන් අප වැනිය
දෙතොල තබන්නට පෙරම

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඉහිරෙනා මධු බඳුන් අප වැනිය"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com