පව් කිහිපයක් කරන

0534d88989e5c4534bbc57ad0342c695

උන් පුදුම මිනිසුන්
පින් කියා පව් කිහිපයක් කරන
නිතර අත් සෝදන
එහෙම්මම පව් සමාවෙන
සිහිනෙනුත් ධර්ම ගැටලු විසදන
නූල් බෝලෙක ධර්මය පටලවන

උන් පුදුම මිනිසුන්
පින් කියා පව් කිහිපයක් කරන

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

One Comment on "පව් කිහිපයක් කරන"

Trackbacks

  1. [...] පව් කිහිපයක් කරන [...]

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com